Ανάβαση στην κορυφή Σπαθί Δίκτης 2148μ – 1ο Σχολείο Σκί