Κανονισμός Αναβάσεων ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

 1. Στις αναβάσεις συμμετέχουν ενήλικα άτομα ή ανήλικοι για τους οποίους έχει κατατεθεί στον ΕΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο γονείς με την οποία ρητά επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις αναβάσεις του Συλλόγου και συνοδεύονται υποχρεωτικά από έναν γονέα. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καλή υγεία και η καλή φυσική κατάσταση. Όλοι συμμετέχουν στις αναβάσεις με δική τους ευθύνη. Στην περίπτωση των ανηλίκων την ευθύνη φέρουν οι γονείς.
 2. Οι αρχάριοι πρέπει να ξεκινούν από τις διαδρομές δυσκολίας Α και μετά να προχωρούν στα επόμενα στάδια.
 3. Για να πάρει μέρος κάποιος στις αναβάσεις πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό με βασικό εξάρτημα τα ορειβατικά μποτάκια. Σε κάθε σακίδιο πρέπει να υπάρχουν απαραίτητα μικρό φαρμακείο, φακός κεφαλής, και σφυρίχτρα. Στις χειμερινές αναβάσεις και σε κάθε δύσκολη διαδρομή ο αρχηγός και ο Έφορος αναβάσεων θα αποφασίζουν για τον εξοπλισμό που απαιτείται κάθε φορά (κραμπόν, πιολέ κ
  .τ.λ.). Για οποιαδήποτε υπεύθυνη πληροφορία κάθε αρχάριος και όχι μόνο θα πρέπει να απευθύνεται στο Γραφείο του Συλλόγου.
 4. Οι αναβάσεις οργανώνονται με γνώμονα την ασφάλεια των ορειβατών και πάντα σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ορειβασίας. Ιδιαιτέρως δίδεται έμφαση:
  1. στην ατομική ευθύνη. Ο καθένας που συμμετέχει θα πρέπει να γνωρίζει ότι η δραστηριότητά του αυτή γίνεται σε περιβάλλοντα άγνωστα, όπου πολλές φορές οι συνθήκες είναι δύσκολες και η δυνατότητα εξωτερικής βοήθειας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, γι΄αυτό με δική του ευθύνη αποφασίζει τη συμμετοχή του σε κάθε ανάβαση.
  2. στο ομαδικό πνεύμα. Ακριβώς επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες απαιτείται συντροφικότητα και αλληλοβοήθεια απ΄ τα μέλη της ομάδας. Να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ενδιαφέροντά τους και τις ικανότητες όλης της ομάδας. Οι ενέργειες του καθενός δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο τους γύρω του ούτε και το περιβάλλον.
 5. Την ευθύνη της οργάνωσης και διεξαγωγής της κάθε ανάβασης την έχει ο αρχηγός ο ο
 6. ποίος οφείλει να γνωρίζει καλά τη διαδρομή και ο οποίος θα ορίζει:
  1. τους υπαρχηγούς του.
  2. το χρονοδιάγραμμα της πορείας (η ώρα επιστροφής θα είναι προκαθορισμένη αλλά να μπορεί να τροποποιηθεί με ευθύνη του αρχηγού).
  3. το βαθμό επικινδυνότητας και δυσκολίας.
 7. Στην ίδια ανάβαση μπορούν να συνυπάρχουν ξεχωριστές ορειβατικές ομάδες με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Η ομάδα του κάθε βαθμού δυσκολίας (Α, Β, Γ) έχει τον δικό της αρχηγό,
  ο οποίος έχει οριστεί πριν από την ημέρα της ανάβασης (άρθρο 5) και λειτουργεί ως μία ξεχωριστή ανάβαση.Για να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή ομάδα πρέπει, για λόγους ασφαλείας να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι(6) άτομα.
 8. Ο Έφορος αναβάσεων και το Δ.Σ. έχουν την ευθύνη της συμπλήρωσης της λίστας των συμμετεχόντων σε κάθε διαδρομή, αλλά ο εκάστοτε αρχηγός έχει το αποκλειστικό δικαίωμα του αποκλεισμού κάποιου που – κατά την κρίση του, βασισμένη πάντα στις ιδιαίτερες δυσκολίες της διαδρομής – δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής.
 9. Όποιος έχει πληρώσει το αντίτιμο της συμμετοχής και αποκλείστηκε από την ανάβαση, γιατί κρίθηκε ακατάλληλος ή γιατί δεν έφερε τον απαραίτητο εξοπλισμό, δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.
 10. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του αρχηγού, να είναι συνεργάσιμοι, η συμπεριφορά τους συντροφική και πολιτισμένη και να συμβάλουν στην ενότητα της ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνιών ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ανάβαση και άπαντες οι συμμετέχοντες πρέπει να συμμορφωθούν με την απόφασή του.
 11. Εάν ο αρχηγός κρίνει πως κάποιοι παράγοντες, π.χ. οι καιρικές συνθήκες, δεν συντελούν στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της ανάβασης, μπορεί να ακυρώσει ολόκληρη την ανάβαση ή το υπόλοιπο της ανάβασης. Η απόφασή του γίνεται άμεσα δεκτή από όλους και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.
 12. Καθιερώνεται η χρήση του Φύλλου Ανάβασης (Υπόδειγμα)που συμπληρώνει ο αρχηγός της ανάβασης. Σε περίπτωση που στην ίδια ανάβαση υπάρχουν διαφορετικής δυσκολίας διαβαθμίσεις (Α, Β, Γ κ.λ.π) και διαφορετικοί αρχηγοί ο κάθε αρχηγός συμπληρώνει το δικό του Φύλλο Ανάβασης κα
 13. ι ξεχωριστό κατάλογο συμμετεχόντων.
 14. Ο Αρχηγός εντός της εβδομάδας από την επομένη της ανάβασης παραδίδει στο γραφείο του Συλλόγου το Φύλλο Ανάβασης με την τελική λίστα των συμμετεχόντων συμπληρωμένο με όλα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της πορείας. Τα Φύλλα Αναβάσεων αριθμούνται και αρχειοθετούνται στον Φάκελο Αναβάσεων στο αρχείο του γραφείου του Συλλόγου.
 15. Ο πρόεδρος του Συλλόγου και ο Έφορος Ορειβασίας ενημερώνονται για το περιεχόμενο του Φύλλου Ανάβασης και αν κρίνουν πως κατά την ανάβαση υπήρξαν σοβαρά προβλήματα καλούν το Δ.Σ. του συλλόγου σε έκτακτη συνεδρίαση. Αν κρίνουν πως δεν απαιτείται έκτακτη συνεδρίαση, όλα τα Φύλλα Αναβάσεων του μήνα ελέγχονται στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ.
 16. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ελέγχει πάντοτε την ορθότητα των αναγραφόμενων στο Φύλλο Ανάβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπήρξαν προβλήματα που δεν καταγράφτηκαν στο Φύλλο Ανάβασης καλείται ο αρχηγός και αν το Δ.Σ. δεν βρει επαρκείς τις εξηγήσεις του, μπορεί να τον αποκλείσει από αρχηγό σε μελλοντικές αναβάσεις.
 17. Εάν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα τα οποία καταγράφονται στο Φύλλο Αναβάσεων αναζητούνται οι αίτιοι και με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να παραπεμφθούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να συνεδριάσει το ταχύτερον δυνατόν.
 18. Το Δ.Σ. ενημερώνει εγγράφως το Πειθαρχικό Συμβούλιο και παραπέμπει την υπόθεση σε αυτό και διατηρεί το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του για το περιστατικό και για όσους θεωρεί πως φέρουν ευθύνες.